Hevillen naturreservat

Illustrasjonsbilde av Hevillen naturreservat med trær og utsikt

Formålet med naturreservatet og verneverdien er å bevare et område med gammel barskog med særlig betydning for det biologiske mangfoldet som er knyttet til denne. Skogtyper av særlig verdi i denne sammenheng er gammel, fuktig granskog, lågurtgranskog og kalkskog.

Hevillen naturreservat ligger ved Stor-Drakstsjøen og Heinfjorden, nord for Selbusjøen. Området har verdifull gammel, fuktig granskog, lågurtgranskog og kalkskog. Gran er dominerende treslag med innslag av furu.

Faktaark med vernekart

Kart