Bilde av naturreservatet Hevillen

Hevillen naturreservat

Formålet med naturreservatet og verneverdien er å bevare et område med gammel barskog med særlig betydning for det biologiske mangfoldet som er knyttet til denne. Skogtyper av særlig verdi i denne sammenheng er gammel, fuktig granskog, lågurtgranskog og kalkskog.

Hevillen naturreservat ligger ved Stor-Drakstsjøen og Heinfjorden, nord for Selbusjøen. Området har verdifull gammel, fuktig granskog, lågurtgranskog og kalkskog. Gran er dominerende treslag med innslag av furu.

Faktaark med vernekart

Kart

Tips en venn Skriv ut