Forside - rapport

Rapport: Forekomst av vannfugl i ferskvann i Malvik kommune

Alle ferskvann i Malvik kommune ble i 2016 kartlagt med tanke på vannfugl. Over 1400 observasjoner ligger til grunn for rapporten som nå er utarbeidet av Sigurd Bangjord og Georg Bangjord på oppdrag fra Malvik kommune.

50 vann ble undersøkt og 32 ulike arter ble registrert. Hekkebestanden i kommunen anslås til i overkant av 400 hekkende par. Rapporten gir oppdatert oversikt over naturmangfoldet og viltverdiene knyttet til vannfugl i kommunen.

Foldsjøen har flest arter og flest vannfugl. Mest sannsynlig på grunn av størrelsen på vannet, variasjonen i våtmarkstyper og mange holmer. Snustaddammen er en kunstig etablert dam i kulturlandskapet som også er rik på vannfugl. De fem vanligste artene som du vil møte på i Malvikmarka er kvinand, stokkand, strandsnipe, fiskemåse og skogsnipe. Sjeldne gjester som sothøne, stripegås, skjeand og brilleand er også observert. Horndykkeren, som er en sårbar art på rødlista, på grunn av nedgang i antall fugl, hekker nå i flere vann i kommunen.

Les mer om rapporten her. Alle miljørapportene kan du lese på vår hjemmeside

Tips en venn Skriv ut