Bilde av barn i kajakk

Friluftsliv og friluftsområder

Malvik kommune har friluftsområder av nasjonal og internasjonal standard. Her finner du både tilrettelagte områder og områder i skog, ved sjøen og til fjells.

Flatholman friluftsområde

Bilde fra Flatholman friluftsområde med naust i sjøkanten

Svaberglandskapet på Flatholman er et svært populært og høyt skattet friluftsområde som brukes hele året av kommunens innbyggere. Opplevelsene er mangfoldige fra badeliv, fisking, rekreasjon og fuglekikking. Friluftsområdet er også et fint turmål for de som går Malvikstien langs sjøen fra Hommelvik.

Aktiviteter og bruk

Området er også et populært utfartsområdet for ulike lag og foreninger. Både barnehager og skoleklasser bruker Flatholman aktivt til utflukter. Området byr på allsidige aktiviteter, om sommeren er det fint å bade fra strandbergene. Dersom du er på skattejakt, finnes det geocacher gjemt i området. De fiskeinteresserte har flere gode fiskeplasser å velge mellom, og vil du padle kajakk, er Flatholman et fint utgangspunkt.

Fuglene på Flatholmskjæret skal ikke forstyrres fra 15. april – 15. juli.

Bålbrenning på strandberget gjør at berget sprekker opp. Her kan du lese lokale forskrifter for Malvik kommune.

Tilrettelegging

Det er satt ut benker, søppelkasser, hundeposestasjon og toalett. For å sikre trygghet og trivsel for alle, er det båndtvang hele året på Flatholman.

Naturmangfold

Naturverdiene er knyttet til naturtypene strandeng/strandsump og kalkrike strandberg med stor variasjon, høyt antall ulike arter og flere arter som står på rødlista. Det finnes også fremmede arter som utgjør en trussel for de opprinnelige og naturlige artene. Flatholmskjæret er en viktig hekkelokalitet for sjøfugl. Flatholmskjæret er trolig den viktigste hekkeplassen for sjøfugl i den sør-trønderske delen av Trondheimsfjorden. Vanligvis hekker ærfugl, siland, kanadagås, hettemåke, fiskemåke, rødnebbterne, makrellterne, svartbak, gravand, stokkand og tjeld her.

Rødlistede og fremmede arter

Av rødlistede arter finner vi kaftmelde, norsk timian, vårmure. Tindved og svartor er lokalt uvanlige arter, men har livskraftige bestander nasjonalt. Fremmede arter som rynkerose, blåhegg og blankmispel er arter som truer de stedegne artene på Flatholman.

Av sjøfugl hekker makrellterne, ærfugl og fiskemåse på Flatholmskjæret. Sjøorre, havelle og svartand bruker blant annet området til næringssøk og spiser rogn fra sildegytingen som pågår i mars/april. Oter er registrert og nær en mindre dam er det observert småsalamander. 

Les mer om naturverdier, rødliste og svarteliste:

www.artsobservasjoner.no

www.artsdatabanken.no

www.miljostatus.no

Statlig sikret friluftsområde

Kommunene har hovedansvar for tilretteleggingen for friluftsliv som en del av dette ingår statlig sikring av friluftsområder. Sikringsordningen er en viktig ordning som gir kommunene muligheten til å tilrettelegge for tilgjenglighet for befolkningen. Her kan du lese mer om statlig sikring av friluftsområder i kommunen.

Foldsjøen

Foldsjøen er Trondheimsregionens nest største innsjø, kun Jonsvatnet er større. I området er det registrert ildsteder fra steinalderen, omtrent 9 000 år tilbake. Foldsjøen ligger ved fylkesveg 963, 11 kilometer fra Hommelvik sentrum. Det er aktivitet ved Foldsjøen både sommer og vinter, og er et populært mål for bading på sommerstid og isfiske på vinterstid. Foldsjøens største tilløp er Sneiselva og Vikaelva. Med utløp til elva Homla er Foldsjøen nært knyttet til Mostadmark jernverk som var i drift fra 1653 til 1880.

Homlastien

Bilde av Homlastien

Fra sentrumsområde ved sjø, langs elv til fossefall i villmarka. Homlastien er en seks kilometer lang tursti som starter i Hommelvik sentrum ved Krana bru og går til Kringelmyra ved Nonstadberget i Bakkdalen. I tillegg til trim og rekreasjon får du også natur- og kulturopplevelser underveis.

Tur gjennom Homla naturreservat

Homlastien går fra Hommelvik ved Krana bru til Kringelmyra ved Nonstadberget i Bakkdalen. Turen er omlag seks kilometer lang og går i kuppert terreng langs lakselva Homla. Store deler av turen går gjennom Homla naturreservat. Her finnes store naturverdier med viktige og sjeldne naturtyper og arter. Flere ulike rødlistearter av lav og mose er funnet i de fuktige fossesprutsonene. Underveis kan du også se spor etter tømmerfløting og andre kulturminner. Enkelte steder er det utsiktspunkt hvor du kan se på fossefall eller få oversikt over Homladalen.

Dersom du ønsker å gå en rundtur, kan du gå over brua nedenfor Dølanfossen og gå tilbake til Hommelvik via Nygårdsvollen og Høybyen.

Kommer du med tog eller buss til Hommelvik sentrum, er det omlag 650 meter til Krana Bru som er startpunktet for Homlastien. Krana bru ligger sør for idrettsanlegget på Øya, like ved klubbhuset til Malvik jeger- og fiskerforening. Her er det parkeringsmulighet for bil. Velger du å starte stien i motsatt ende, kjører du fylkesveg 963 retning Mostadmark. Ved Kringelmyra i Bakkdalen nær Nonstadberget kan du parkere bilen eller sykkelen. Da er det bare omlag en kilometer til Storfossen.

Flere bilder, kart og GPS-spor finner du på ut.no.

Det kan være en fordel å bruke støvler eller fjellstøvler på turen. Husk sporløs ferdsel i naturreservatet. Lukk grinder og ta hensyn til dyr på beite.

God tur!

Høybyen

Malvikstien

Oversiktsbilde av Malvikstien, der den går på samme trase som jernbanen gjorde fra Hommelvik til Muruvik

Malvikstien er universelt utformet og alle kan legge turen til traseen til fots, på sykkel eller i rullestol. Du kan ta turen fra småbåthavna i Hommelvik på den 2,7 kilometer lange traseen til Flatholman friluftsområde i Muruvik. Malvikstien erstatter traseen der jernbanen gikk, og gir panaromautsikt langs sjøkanten og brukes året rundt. Med flere møte- og rasteplasser gir kyststien opplevelser som er nært knyttet til den lokale kulturhistorien i området, gjennom informasjonstavler i området.

Området har også flere fiskeplasser. Det er mulig å gå rundtur i området ved å kombinere Malvikstien med alternative stier.

Her har du muligheten til å oppleve noe av det flotteste kommunen har å tilby når du skal på tur.

Midtsandtangen friluftsområde

Oversiktsbilde av Midtsandtangen friluftsområde, sett fra sjøen

Midtsandtangen friluftsområde er et unikt friluftsområde i norsk sammenheng. Området er universelt utformet og på det 150 dekar store området finner du både stier, strand og sanitærbygg som er tilgjengelige for alle. Vi har Trøndelags største kjøkkenhage med både bær, frukt og urter. Det er også kafe i strandkanten, og paviljongen Ly og Le er det fastmonterte griller besøkende kan bruke.

Området var tidligere militærleir, og ble sikret som statlig friluftsområde i 2005. Etter omfattende arbeid har Midtsandtangen blitt rehabilitert for at alle skal kunne benytte seg av det populære turområdet. Om sommeren er det yrende folkeliv, med besøkende fra hele regionen.

Romboleden

Romboleden, også kalt "Den store Romboveien", kommer fra traktene rundt Uppsala i Sverige, via Härjedalen til Skardøra i Tydal. Veien går videre gjennom Selbu til Mostadmark der den går over i Pilegrimsleden. Målet for pilegrimene er og var Trondheim og Nidaroskatedralen. Romboleden ble åpnet 19. juli i 2000.

Leden er et svensk begrep og navnet rombo stammer fra ”Rombolandet”, jordbruksområdet rundt Mälaren i Sverige. Veien er en gammel ferdsels- og handelsvei og det var naturlig at pilegrimene benyttet samme ferdselsåre. Romboleden krysser kommunegrensen til Trondheim ved gården Saksvik og høyden Korsen.

Fra Romboleden går det trasèer videre over Østersjøen til Baltikum, Russland, Finland, Polen og Tyskland. Det var en meget beferdet strekning som førte mennesker fra mange deler av Europa til Trondheim.

Stavsjøen

Bilde av Stavsjøen vinterstid, sett mot bryggen og gapahuken

Området gir muligheter for mange gode aktiviteter for store og små, og ble i 2015 stemt fram som det mest populære turområdet i kommunen av kommunens innbyggere. Stavsjøområdet brukes av mange innbyggere og besøkende til trening, mosjon, søndagstur og rekreasjon. Rundt sjøen er det mange fine områder for opphold og rasting. Runden rundt Stavsjøen er omlag 4,5 kilometer. Ved området nærmest parkeringsplassen finner du en gapahuk og brygge satt opp av Malvik jeger og fiskeforening som fritt kan benyttes av besøkende.

Stavsjøen er også populær som skøyteis om vinteren når forholdene ligger til rette, og den er populær å padle på om sommeren. Stavsjøen er en fin inngangsportal til andre områder Malvikmarka.

Stavsjøen ligger omlag seks kilometer fra Hommelvik sentrum, med avkjøring fra E6 på Sveberg.

Malvik kommune har sammen med fagmiljøet i Midt-Norge samarbeidet om overvåkning av den truede amfibiearten stor- og småsalamander ved Stavsjøen. Her finner du også Sveberg salamanderpark som gir gode læringsmuligheter for skoleelevene i kommunen.

Vikhammerløkka

Bilde fra Vikhammerløkka ut mot sjøen

Vikhammerløkka er et opparbeidet område på Vikhammer, med gode parkeringsmuligheter og toalett. Her er det store åpne flater med mulighet for blant annet fisking, grilling og bading for store og små.

Området ligger en kilometer øst for Vikhammer stasjon, på nedsiden av Malvikvegen.

Statlig sikring

Målet med statlig sikring er å sørge for at attraktiv natur forblir tilgjengelige friluftslivsområder for befolkningen. Det er mange ulike måter å legge tilrette på. I Malvik har vi fokus på å tilrettelegge for at flest mulig av innbyggerne skal kunne bruke områdene.

Kommunene har hovedansvar for tilretteleggingen for friluftsliv. I dette arbeidet har vi også mange samarbeidspartnere og støttespillere. Miljødirektoratet er en av disse støttespillerne. Miljødirektoratet samarbeidet med kommuner og friluftsråd om statlig sikring. For kommunen er det viktig å understreke at sikringsordningen er en viktig ordning som gir kommunene muligheten til å tilrettelegge for tilgjenglighet for befolkningen.

Noen områder kan være relativt urørte, eller de kan være tilrettelagte med for eksempel bålplasser, brygger, stier, toalett, informasjonstavler, søppelstativ, bord og benker.

Mange av friluftslivsområdene er også tilrettelagte for funksjonshemmede, dette er også tilfelle på Flatholman. Her er blant annet parkeringsplasser plassert i umiddelbar nærhet til friluftsområdet.I alle prosjektene med statlig sikring har fokuset på universell utforming og tilgjengelighet vært viktig. Les også om universelt utformede friluftsområder i Malvik.

Tips en venn Skriv ut