Foreldreorientering

Oppsigelse
Oppsigelse av plass må sendes på elektronisk skjema på www.malvik.kommune.no, klikk på skjema. Oppsigelsestid er 1 måned fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er levert. Oppsigelsen kan ikke gis tilbakevirkende kraft. Barnehagekontingenten skal betales ut oppsigelsestiden.

Tap av plass
Kan skje dersom;
- Barnet er uvanlig mye borte uten grunn
- kontingenten ikke blir betalt
- det gis feilaktige opplysninger av vesentlig betydning ved søknad om plass.
Ved utflytting fra kommunen må plassen sies opp med vanlig oppsigelsestid.

Ferie
I skolens sommerferie drives barnehagen med tilpasset gruppestruktur og redusert pedagogisk tilbud. Hvert barn skal avvikle 5 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Planleggingsdager regnes som en ferieuke. Tre av ferieukene skal tas sammenhengende i hovedferieperioden 01.06. - 30.09.

De kommunale barnehagene holder stengt i forbindelse med påske- og juleferie, og holder stengt de siste tre hele uker i juli. 

Permisjoner
Søknad om permisjon fra plass sendes den enkelte barnehage innen den 1. i hver måned og minst en måned før permisjon skal gjelde. Permisjonen må opphøre ved start av nytt barnehageår i august.

Permisjonssøknad behandles av styrer ved den enkelte barnehage og innvilges etter følgende regler:
Permisjon med betalingsfritak kan kun gis:
- Når plassen kan besettes av et annet barn i permisjonstiden.

Permisjon kan gis:
- Når foreldre/foresatte har omsorgspermisjon/familieforøkelse, studieopphold, opphold utenbygds.
- Permisjonen kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen.

 

 

Tips en venn Skriv ut