Illustrasjonsbilde av fiskevann og fiskestenger

Ansvaret for innlandsfisk og anadrom laksefisk er fordelt mellom flere myndighetsnivåer. Miljødirektoratet er det sentrale, utøvende og rådgivende organet i forvaltningen.

Fylkesmannen har regionalt ansvar og fokus på anadrom laksefisk mens Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk. Kommunen skal blant annet ta hensyn til fiskeinteressene i den kommunale planleggingen, arbeide for felles organisering og allmennhetens adgang til fiske.

Aktuelt

Foto:Foldvik

Homla stenges for laksefiske i 2017

09. juni 2017

Av hensyn til laks- og sjøørretbestanden i Homla, blir det ikke fiske i Homla i 2017. Undersøkelser viser at tilstanden til fiskebestandene er dårlig. For å sikre at det fiskes på et høstbart overskudd, velger Homla elveeierlag å stenge elva for fiske i år. 

Foto: Anders Lamberg

Bestandssituasjonen i Homla vurdert i ny rapport

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vurdert Homlavassdraget

21. april 2017

En kvalitetsnorm for villaks ble vedtatt under Naturmangfoldloven i 2013. Tilstanden i Homla vurderes som svært dårlig.

Lakseforvaltning

Forvaltning av Homla

Les mer om kommunens myndighet og oppgaver

28. desember 2016

Malvik kommune er både lokal fiskeforvaltningsmyndighet og rettighetshaver og medlem i Homla elveeierlag. Kommunen har fått delegert ansvar på enkelte områder i lakse- og innlandsfiskeloven .