Faktaark om natur

Her kan du laste ned faktaark som omfatter skog-, naturtype-, vilt- og biologisk mangfoldområder i Malvik kommune.

Lungenever og svartspetthull i gammel gran
Lungenever - indikatorart for kystgranskog. Foto: Lars Slettom

Skogområder

Gråor-heggeskog
Gråor-heggeskog/ravineskog langs Stavsbekken. Foto: Flyfoto

Naturtypeområder

Hjort
Hjort - ny art etablerer seg i Malvik kommune. Foto: Tor Viken

Viltområder

Fisketomme myrdammer
Fisketomme myrdammer for smådyr, frosk og salamander. Foto: Lars Slettom

Biologisk mangfold områder

Tips en venn Skriv ut