English A A A A A
201702 ingress

Detaljreguleringsplan for Del av Sveberg sør er vedtatt

Detaljreguleringsplan for Del av Sveberg sør ble vedtatt i kommunestyremøtet 2. september 2019. Planområdet ligger på Sveberg sør, øst for Abrahallen. Området er regulert til næringsareal, som en utvidelse av eksisterende næringsområde. På grunn av en feil i de kunngjorte dokumentene, kunngjøres planen på nytt.

Planen er en utvidelse av detaljregulering for Sveberg sør (Planid 201601), som legger til rette for næringsutvikling. Planområdet er regulert til industri/lager, næring og grønnstruktur. PlanID 201702.

Planen med alle dokumenter kan du se her.

 

Hvem kan klage på vedtaket?

Du har rett til å klage på vedtaket dersom du er part i, eller har rettslig klageinteresse i saken. Frist for å klage er tre uker fra den dagen vedtaket ble mottatt. Klagen må være skriftlig og nevne vedtaket det klages over. Klagen sendes til Malvik kommune, postboks 140, 7551 Hommelvik, eller som e-post til postmottak@malvik.kommune.no. Frist for å klage på vedtaket er 29. november 2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning som følge av planen, må sendes til Malvik kommune innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket.

Retten til å klage er hjemlet i plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Krav til erstatning og innløsning er hjemlet i plan- og  bygninglovens §§  15-2 og 15-3.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med servicetorget eller kontaktperson Anna Marie Antonsen, anna-marie.antonsen@malvik.kommune.no

Tips en venn Skriv ut