English A A A A A

Forside på årsplaner for Sandfjæra barnehager

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, står det i Lov om barnehager § 1.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Aktuelt

Bilde av Sandfjæra barnehage

Årsplan Sandfjæra barnehage

2018–2020

19. juni 2018
Forside av prosjektrapport for Sandfjæra barnehage

"Hvordan kan personalet fremme språkglede hos barn?"

Språkglede gjennom deltakende voksne i samling

06. juni 2017

Mostadmark-, Grønberg- og Hommelvik barnehage har tatt del i et regionalt samarbeid i NEA-regionen. Målet med prosjektet var at barnehagene skulle utvikle økt kunnskap om hvordan språk fremmer identitetsdannelse og personlig utvikling.