Forside på årsplaner for Sandfjæra barnehager

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, står det i Lov om barnehager § 1.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Her kan du lese hele årsplanen til Sandfjæra barnehage for 2017. Ny årsplan kommer i løpet av våren.

Aktuelt

Bilde av Sandfjæra barnehage

Årsplan Sandfjæra barnehage

2018–2020

19. juni 2018
Forside av prosjektrapport for Sandfjæra barnehage

"Hvordan kan personalet fremme språkglede hos barn?"

Språkglede gjennom deltakende voksne i samling

06. juni 2017

Mostadmark-, Grønberg- og Hommelvik barnehage har tatt del i et regionalt samarbeid i NEA-regionen. Målet med prosjektet var at barnehagene skulle utvikle økt kunnskap om hvordan språk fremmer identitetsdannelse og personlig utvikling.