English A A A A A
Søk spillemidler - søknadsfrist 1

Søk spillemidler - søknadsfrist 1.oktober

Idrettslag, velforeninger og andre kan søke om støtte til å bygge ulike idretts- og nærmiljøanlegg og friluftsanlegg.

Bilde av to voksne som sitter ved ei ung jente og leser lekser

Vil du være med å påvirke morgendagens tjenestetilbud i kommunen?

Nye representanter til brukerutvalget i Malvik kommune 2019–2023.

Tieto Education - ny løsning for meldinger mellom hjem og skole - artikkelbilde

Tieto Education - ny løsning for meldinger mellom hjem og skole

Tieto Education er kommunens administrasjonsløsning for grunnskolen. Her kan du sende informasjon om blant annet fravær, og du vil i tillegg motta informasjon fra skolen og SFO.

Illustrasjon av barn og dyr som leker i vann

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et leketilbud for alle barn i barnehagealder. Åpen barnehage er en møteplass for barn mellom 0–6 år, og deres foreldre/foresatte i Malvik kommune.

oljefyr

Fjerning av oljefyr og oljetank

Fra 1.januar 2020 blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin for oppvarming av bygninger. Bytter du til fornybar varmekilde nå kan du få støtte fra Enova. Støtten avvikles når forbudet trer i kraft i 2020.

201702 ingress

Detaljreguleringsplan for Del av Sveberg sør

Detaljreguleringsplan for Del av Sveberg sør ble vedtatt i kommunestyremøtet 2. september 2019. Planområdet ligger på Sveberg sør, øst for Abrahallen. Området er regulert til næringsareal, som en utvidelse av eksisterende næringsområde.

Artikkelbilde_2019 NINA-rappport - elg

Evaluering av bestandsutvikling og avskyting av elg

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har evaluert bestandsutvikling og avskyting av elg i Hjorteviltregione 4. Hjorteviltregion 4 består av Tydal, Selbu, Malvik, Trondheim, Klæbu og Melhus kommune. Rapporten evaluerer også måloppnåelse for kommunale forvaltningsmål for hjorteviltet. Elgbestanden er i rimelig god kondisjon, men slaktevekter og kalveproduksjon viser en negativ utvikling. Undersøkelser viser at det trolig har vært for mye elg i forhold til mattilgangen. Det vises spesielt godt på rogn, osp og selje som er førstevalget for elgen.

E6 Ingress 3

Reguleringsplan for E6 Leistad - Helltunnelen til første gangs politisk behandling

Nye veier AS har levert nytt forslag til reguleringsplan E6 Leistad - Helltunnelen, PlanID 201803. Planen skal til første gangs politisk behandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM)  19. september 2019

Søk spillemidler - søknadsfrist 1

Søk spillemidler - søknadsfrist 1.oktober

Idrettslag, velforeninger og andre kan søke om støtte til å bygge ulike idretts- og nærmiljøanlegg og friluftsanlegg.